Technologie katalytického spalování

2023-11-29

Technologie katalytického spalování

1 Technické zázemí

Hospodářský a sociální rozvoj a poptávka po industrializaci činí z katalytické technologie, zejména technologie katalytického spalování, stále více nepostradatelný průmyslový technologický prostředek a se zlepšováním životní úrovně lidí a růstem poptávky bude katalytický průmysl i nadále vstupovat do tisíců domácností, do života lidí. Studium katalytického spalování začalo objevem katalytického účinku platiny na spalování metanu. Katalytické spalování hraje velmi důležitou roli při zlepšování spalovacího procesu, snižování reakční teploty, podpoře úplného spalování a inhibici tvorby toxických a škodlivých látek a je široce používáno v mnoha aspektech průmyslové výroby a každodenního života.

2.Podstata a výhody katalytického spalování

Katalytické spalování je typická katalytická reakce plyn-pevná fáze, snižuje aktivační energii reakce pomocí katalyzátoru, takže jde o bezplamenné spalování při nízké teplotě vznícení 200 ~ 300℃. Oxidace organické hmoty nastává na povrchu pevného katalyzátoru, zatímco produkuje CO2 a H2O a uvolňuje velké množství tepla, protože má nízkou teplotu oxidační reakce. Proto je N2 ve vzduchu značně inhibován, aby tvořil vysokoteplotní NOx. Navíc díky selektivní katalýze katalyzátoru je možné omezit oxidační proces sloučenin obsahujících dusík (RNH) v palivu, takže většina z nich tvoří molekulární dusík (N2).

Ve srovnání s tradičním spalováním plamenem má katalytické spalování velké výhody:

(1) Teplota vznícení je nízká, spotřeba energie je nízká, spalování je snadné být stabilní a dokonce i oxidační reakce může být dokončena bez vnějšího přenosu tepla po teplotě vznícení.

(2) Vysoká účinnost čištění, nízká úroveň emisí znečišťujících látek (jako jsou NOx a produkty nedokonalého spalování atd.).

(3) Velký rozsah koncentrace kyslíku, nízký hluk, žádné sekundární znečištění, mírné spalování, nízké provozní náklady a pohodlné řízení provozu

3 Aplikace technologie

Výrobní proces v petrochemii, nátěrech, galvanickém pokovování, tisku, nátěrech, výrobě pneumatik a dalších průmyslových odvětvích zahrnuje použití a emise organických těkavých sloučenin. Škodlivými těkavými organickými sloučeninami jsou obvykle uhlovodíkové sloučeniny, organické sloučeniny obsahující kyslík, organické sloučeniny chloru, síry, fosforu a halogenů. Pokud jsou tyto těkavé organické sloučeniny vypouštěny přímo do atmosféry bez úpravy, způsobí vážné znečištění životního prostředí. Tradiční metody čištění organických odpadních plynů (jako je adsorpce, kondenzace, přímé spalování atd.) mají nedostatky, například snadno způsobují sekundární znečištění. Aby se překonaly nedostatky tradičních metod čištění organických odpadních plynů, používá se k čištění organických odpadních plynů metoda katalytického spalování.

Metoda katalytického spalování je praktická a jednoduchá technologie čištění organických odpadních plynů, technologie je hluboká oxidace organických molekul na povrchu katalyzátoru na neškodný oxid uhličitý a vodní metoda, známá také jako katalytická kompletní oxidace nebo katalytická metoda hluboké oxidace. vynález se týká technologie katalytického spalování odpadního plynu průmyslového benzenu, která využívá levný katalyzátor z neušlechtilých kovů, který je v zásadě složen z CuO, MnO2, Cu-mangan spinelu, ZrO2, CeO2, zirkonia a tuhého roztoku ceru, který může značně snížit reakční teplotu katalytického spalování, zlepšit katalytickou aktivitu a výrazně prodloužit životnost katalyzátoru. Vynález se týká katalyzátoru katalytického spalování, což je katalyzátor katalytického spalování pro čištění organických odpadních plynů a sestává z z kvádrového voštinového keramického nosného skeletu, povlaku na něm a aktivní složky ušlechtilého kovu. Povlak katalyzátoru je složen z kompozitního oxidu tvořeného Al2O3, SiO2 a jedním nebo několika oxidy kovů alkalických zemin, takže má dobrou vysokou teplotu odpor. Aktivní složky drahých kovů jsou nakládány metodou impregnace a efektivní míra využití je vysoká.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy